Poniżej odpowiedź z MON-u na pismo Zbigniewa Rasielewskiego Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – Porozumienie Toruńskie

 

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych wyznacza kierunki zmian zachodzących we wszystkich obszarach ich funkcjonowania. Dotyczą one zarówno organizacji, struktury, szkolenia i wyposażenia technicznego, jak również edukacji i wychowania.

Integralną częścią działalności wychowawczej realizowanej w wojsku jest działalność kulturalno-oświatowa. Pełni ona ważną rolę w kształtowaniu postaw i zachowań żołnierskich, w procesie budowania tożsamości korpusów osobowych i jednostek wojskowych oraz umacniania więzi ze środowiskiem będącym społecznym otoczeniem wojska. Jej istotnymi elementami są kluby i orkiestry wojskowe, które stanowią bazę dla organizacji licznych przedsięwzięć służących wspieraniu dowódców w procesie dowodzenia, szkolenia i wychowania żołnierzy. Są również ważnym instrumentem promocji Sił Zbrojnych i spraw obronnych, jak również narzędziem w przekazywaniu tradycji orężnych oraz dziedzictwa kulturowego. Dlatego efektywne i racjonalne wykorzystanie klubów oraz orkiestr wojskowych staje się ważnym elementem procesu profesjonalizacji.

“Decyzja nr 364 Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w klubach i orkiestrach wojkowych” jest realizacją przyjetej w resorcie Obrony Narodowej w dniu 28 października 2008 roku “Koncepcji działalności wychowaczej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP”

Zasadniczym celem jej wprowadzenia jest konsolidacja i racjonalizacja oraz uporządkowanie struktur organizacyjnych klubów i orkiestr wojskowych, zmiana ich podległości i modelu funkcjonowania.

W decyzji proponuje się uporządkowanie struktur i podległości orkiestr wojkowych poprzez wprowadzenie ich kategoryzacji (reprezentacyjnych A i B oraz wojskowych C i D) wraz z modelem struktur etatowych. Model ten, poza funkcją porządkującą wewnętrzne struktury orkiestr, przewiduje znaczne podniesienie jakości merytorycznej mniejszych orkiestr poprzez zwiekszenie ich etatów. W tym celu, jako zasadne uznano rozformowane orkiestr garnizonowych w Toruniu i Radomiu. Dalsze funkcjonowanie wymienionych orkiestr uznano za nieefektywne, z uwagi na ich bliską lokalizację wzgledem orkiestr z Bydgoszczy i Dęblina oraz zachodzące zmiany organizacyjne i dyslokacyjne w Siłach Zbrojnych RP.

W obszarze funkcjonowania orkiestr wojskowych wprowadzono także zmiany dotyczące podporzadkowania orkiestr poszczególnym dowódcom RSZ, nazewnictwa oraz znormalizowania i ujedolicenia rodzajów stanowisk etatowych, poprzez ich zmniejszenie z 54 do 13.

Decyzja ma charakter organizacyjno-porządkujący, a w jej uzasadnieniu nie podnosi się kwestii związanych z szukaniem oszczędności w budżecie resortu obrony narodowej związanych z funkcjonowaniem orkiestr wojskowych.

Warszawa dnia 7 grudnia 2009 r.                                                      Dyrektor płk Jerzy Gutowski