Na podstawie Ustawy o samorządzie terytorialnym zaskarżamy Uchwałę Rady Miasta Torunia nr 884/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu i wnosimy o uchylenie tej uchwały.

Uzasadnienie

Podjęta uchwała jest sprzeczna z interesem społecznym, gdyż została podjęta w trybie niezgodnym z ogólnie przyjętym. W naszym przekonaniu podczas wprowadzania tej uchwały miały miejsce błędy proceduralne wymienione poniżej:

  1. Podczas zmiany porządku obrad w dniu 30 grudnia 2009 roku – 54 Sesja Rady Miasta Torunia – Radni Miasta Torunia głosując tę zmianę nie otrzymali druku nowej uchwały, o którą miał zostać zmieniony porządek obrad – a więc nie znali treści tej uchwały,
  2. Zgłoszona poprawka do tej uchwały nie została złożona radnym na piśmie i po raz kolejny radni nie otrzymali treści tej poprawki do nowo wprowadzonej uchwały – poprawka wprowadzała daleko idące zmiany do uchwały,
  3. Uchwała wprowadzona przez Prezydenta Miasta Torunia poprzez zmianę porządku obrad nie była opiniowana przez żadne komisje Rady Miasta Torunia,
  4. Podczas głosowania nad całą uchwałą wraz z poprawką nie było kworum a dalsze manipulacje proceduralne doprowadziły do tego, że na 25 radnych udział w głosowaniu wzięło 13 radnych z czego 12 radnych było za uchwałą.
  5. Krótki termin wprowadzenia w życie nowej uchwały – została przegłosowana w dniu 30 grudnia 2009 roku a weszła w życie w dniu 1 stycznia 2010 roku – to znaczy, że mieszkańcy miasta nie mieli wystarczająco dużo czasu na zakup biletów po nowych cenach – a co za tym idzie powstały kilkudziesięciominutowe kolejki do kas biletowych MZK.

Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane argumenty uważamy, że Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę niezgodnie z procedurą i bez spojrzenia na interes społeczny.

W związku z naruszeniem prawa, które miało chronić żywotne interesy społeczności lokalnej zaskarżenie jest zasadne i moralnie słuszne.

 

za Klub Radnych PiS-PT – Zbigniew Rasielewski

za Klub Radnych PO – Krystyna Dowgiałło